Ki Tisa 5781 Reading of Haftorah and Apostolic Writings

The ninth portion of the book of Sh’mot/Exodus is Ki Tisa, which means “When you take.” This is the 21th Torah Portion.

Torah: Exodus 30:11 – 34:35
Haftarah: Ezekiel 36:16-36
Apostolic: 2 Corinthians 3:1-18