Ki Tisa 5782 Torah, Haftorah and Apostolic Readings

The ninth portion of the book of Shemot/Exodus is Ki Tisa, which means “When You Take.” This is the twenty-first Torah Portion.

TORAH: Exodus 30:11-34:45
HAFTORAH: 1 Kings 18:1-39
APOSTOLIC: Mark 9:1-10